GitHub 設定

將GitHub的帳號設定進來,以及預設開啟的資料夾路徑

1. 開始GitHub:

2. 輸入GitHub的帳密:

3. 輸入使用者名稱:

4. 點選右上角,選「Option...」:

5. 輸入你要放GitHub專案的路徑:

results matching ""

    No results matching ""